Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Comello-Art

ALGEMEEN

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Comello-Art tot
stand gekomen.
3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op
de site vermelde activiteit(en).
4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die
overeenkomst.
5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de
directie.
6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Comello-Art, zowel direct als indirect, is
de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan
goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Comello-Art als van derden,
alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer
dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
7. Comello-Art is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging
van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke
oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of
verzending.
8. Comello-Art is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens
het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten,
reiskosten of verblijfskosten.
9. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van Comello-Art, zijn geen wettelijke
bevoegdheden en/of rechten verbonden.

INSCHRIJVEN ATELIERLESSEN

1. Inschrijven is mogelijk via de website, www.comello-art.nl of www.comello-
schilderacademie.nl , of met een toegestuurd inschrijvingsformulier.

2. Het is niet mogelijk een plek in een cursus of workshop voorwaardelijk te
reserveren.
3. Alleen bij Atelierlessen is het mogelijk om gratis of tegen betaling een proefles te
volgen.
4. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
5. De datum waarop Comello-Art het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend
voor plaatsing in de activiteit.
6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
7. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling
van Comello-Art.
8. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
9. Als een activiteit is volgeboekt kunt u zich op de wachtlijst plaatsen.
10.Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.
11.Komt er voor desbetreffende activiteit een plaats vrij, of wordt er een extra
activiteit georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.
12.Plaatsing op een wachtlijst voor een cursus betekent niet dat u automatisch bent
ingeschreven voor dezelfde cursus in het volgende seizoen. U dient zich in het
nieuwe seizoen opnieuw voor de cursus aan te melden.
13.Bij Atelierlessen is het mogelijk gemiste lessen in te halen binnen het seizoen op
een andere tijdstip, mits er plek is, Als seizoen wordt aangehouden de periode
van september tot en met december en de periode van januari tot en met mei.
14.Er wordt bij het plannen van de cursussen zoveel mogelijk rekening gehouden
met de – door de Rijksoverheid geadviseerde – vakantieperiodes.

BETALEN

1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de
betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het
huisadres.
2. Facturen van de atelierlessen dienen betaald te zijn op de eerste cursusdag.
3. Basiscursussen en workshops dienen betaald te worden binnen 14 dagen na
ontvangst factuur. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het
inschrijfgeld, kan Comello-Art de deelnemer de toegang tot de desbetreffende
activiteit ontzeggen.
4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting,
wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van
de betalingsverplichting van de deelnemer.
5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting
worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en
rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

1. Het verzuim van lessen, studiedagen, lezingen of excursies geeft geen recht
op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het
betaalde inschrijfgeld.
2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een cursus leidt in beginsel
niet tot restitutie van het cursusgeld.
3. Het door de deelnemer beëindigen van een cursus geeft geen recht op het
aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van de cursus op
een later tijdstip of in een ander seizoen.
4. In uitzonderlijke gevallen bij zwaarwegende omstandigheden uitsluitend
voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een
overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk
verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld
indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek
gehonoreerd wordt.
5. Bij verminderde validiteit dient u ons van tevoren te bellen en te informeren
naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim
hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang
van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

ANNULEREN

1. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals workshops, kunnen na een
boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve
niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving
afstaan.
2. Inschrijvingen voor cursussen kunnen worden geannuleerd tot drie weken
voor de aanvang van de desbetreffende cursus. Een cursus bestaat uit
minimaal twee lessen.
3. Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk, de annulering dient te worden
gericht aan J. Comello van Comello-Art.
4. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college, wordt het reeds
betaalde inschrijfgeld gerestitueerd.
5. Indien bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college het
inschrijfgeld nog niet is voldaan, vervalt de betalingsverplichting
6. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus, wordt geen
restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag u uw plaats zelf aan een
ander in uw eigen omgeving afstaan.
7. Bij inschrijving voor een cursus die start binnen 1 week voor aanvang van de
desbetreffende cursus, is het dus niet meer mogelijk te annuleren met
restitutie van het collegegeld. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander
afstaan.

WIJZIGINGEN

1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data
zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen
rechten worden ontleend.
2. Comello-Art behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de
programmering (zoals rooster, locatie,etc.) zonder restitutie van gelden.
3. Comello-Art is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Comello-Art is niet
aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds
betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

AFNEMEN ONLINE CURSUSSEN

U kunt een online-cursus afnemen via de website, www.comello-art.nl of
www.comello-schilderacademie.nl
1. De betaling geschiedt via de site. Op het moment van een eerste betaling
ontvangt u via de e-mail een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee heeft u
toegang tot de cursussite en de eerst gekochte cursus.
2. Als u later een tweede cursus aanschaft, krijgt u toegang op het moment dat
de betaling ontvangen is. U krijgt dus geen nieuwe inlogcode of wachtwoord.
3. De aangeschafte cursus blijft altijd tot u beschikking.
4. In het geval de cursus of de site wordt stopgezet, dan krijgt u een jaar de tijd
na deze aankondiging om de cursus nog in te kijken en u krijgt het recht om
de cursus te downloaden. Op deze manier blijft de cursus voor u toegankelijk.

DISCLAIMER: Comello-Art kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden
voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of
onvolledige informatie op deze website.